Hizmet Standartları

          2019 YILI  HİZMET STANDARTLARIMIZ

 

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1
 
DİLEKÇE KAYDI
1-Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe
30 Dakikadan az
2
 
DİLEKÇE SONUCU
 
1-Şikayet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili Olarak Sahibine En Geç Olarak Bilgi            
   Verilmesi Süresi
2 Hafta
3
 
GELEN VE GİDEN
RESMİ EVRAK KAYDI
 
 
 
 
 
1- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki
2- Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların
    Kaydedilmesi         
30 Dakikadan az
 
4
TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN GELEN ŞİKAYET VE İSTEKLERİN KAYDEDİLİP İLGİLİ BİRİME SEVKİ İŞLEMİ
 
 
1-Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve Adres Bilgileri
30 Dakikadan az
 
5
ENCÜMENE HAVALE
 
1-Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi
30 Dakikadan az
 
6
ENCÜMEN KARARLARININ
GÖNDERİLMESİ
1-Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararların Yazılması ve İlgili Birimlere
  Dağıtılması
1-8 Saat
7
MECLİS GÜNDEMİNİN İLANI
1-Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin Hazırlanarak ,Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği,Toplantı Gününün Halkımıza İlanı
1-8 Saat
8
MECLİS KARARLARININ GÖNDERİLMESİ
1-Belediye Meclisince Alınan Kararların Yazımı,Toplantı Tutanağının Yazımı,Onay Gerektiren Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderimi
1-3 Gün
9
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI
 ( 3071 SAYILI KANUN )
1- Usulüne Uygun Yazılmış Dilekçe
1 Ay
10
BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASI
 ( 4982 SAYILI KANUN )
1-Başvuru Formu
2 Hafta
11
İNSAN HAKLARI
1-Başvuru Formu
2 Hafta
12
BİMER
1-Başvuru Dilekçesi ( www.başbakanlık.gov.tr/Bimer adresinden Ulaşılabilir )
2 Hafta
13
KAMU GÖREVLİLERİNE HASTA SEVK KAĞIDI DÜZENLENMESİ
1-Dilekçe İzin Kağıdı
2-Memur Kimliği
3-Sağlık Karnesi
30 Dakikadan az
 
14
İMAR PLANI VE DEGİŞİKLİK İŞLEMİ
1.Plan müellifi kaydı
2.Başvuru dilekçesi
3.Tapu fotokopileri
4.Tapu Tescil Belgeleri
5.Vekaletnameler
6.Açıklama raporu
7.İmar planı veya değişikliği
 
1-6 Ay.
 
15
 
ÇAP ( İMAR DURUMU ) VERİLMESİ
 
1.Başvuru dilekçesi
2.Aplikasyon tutanağı aslı
3.Tapu fotokopisi
4.Harç makbuzu fotokopisi
 
3 Gün
 
16
BİRLEŞTİRME
(TEVHİT)
 
1.Kadastro Müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış 1 takım birleştirme dosyası ( 3 adet tescil bildirimi)
2.Tapu fotokopisi
2 Hafta
17
AYIRMA
(İFRAZ)
 
1.Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış 1( bir) takım dosya içinde değişiklik beyannamesi ve eki belgeler
2.Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibinin dilekçesi veya yetkili temsilcilerin ( vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danışman) vekaletnamesi.
2 Hafta
18
 
ARSA SATIŞI
 
1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre istenen belgeler
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen süre
19
KAMULAŞTIRMA
1-Tapu Tescil Belgesi
2-Yeminli Büro Dosyası ( İmar affından faydalanan konutlar için )
1-3 Ay
20
YOL KOTU VERİLMESİ
1-Dilekçe
2-Tapu Fotokopisi
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Aplikasyon Krokisi
5-1/200 Ölçekli Vaziyet Planı
6-1/200 Ölçekli Plankote
4-7 Gün
21
TEMEL VİZE VERİLMESİ
1-Temel Vizesi Tutanağı 3 Adet
2-Aplikasyon Krokisi
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Yol Kotu Tutanağı
5-Vaziyet Planı
6-Ruhsat Fotokopisi
7-Mimari Proje
4-7 Gün
22
 
 
YAPI YERİ GÖSTERİMİ
 
 
 
1-Ruhsat Fotokopisi
2-Aplikasyon Fotokopisi
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Bina Vaziyet Planı(Koordinatlı)
5-Mimari Proje
 
1-3 Gün
23
MİMARİ PROJE ONAYI
1-Dilekçe
2-Yol kotu
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Aplikasyon Krokisi
5-M2 cetveli
6-Proje CD si                                                                                   
7-Tapu tescil belgesi   
8-Vekaletname                                                                             
9-Liste beyanı
1-3 Hafta
24
BETONARME PROJE VE STATİK KONTROL
1- 4 Takım Betonarme Proje
2-2 Takım Statik Hesap
3-1 Takım Onaylı Mimari
4-1 Takım Zemin Etüt Raporu
5-1 Adet Proje cd si
1-5 Gün
25
YAPI RUHSATI VERİLMESİ
 
1.        Dilekçe
2.        Tapu tescil belgesi
3.        Aplikasyon krokisi
4.        İmar çapı, yol kotu tutanağı
5.        M2 cetveli (3 adet)
6.        5 takım mimari proje
7.        4 takım betonarme proje, 2 takım statik hesap
8.        Tesisat projeleri :
a.        Sıhhi tesisat ve kalorifer projeleri (3’er takım)
b.        Onaylı elektrik tesisatı projesi
c.        Onaylı iletişim tesisatı projesi
9.        Zemin etüdü raporu (2 adet)
10.     Müteahhit ile ilgili belgeler : Ticaret odası kaydı, vergi levhası, sözleşme
11.     Mal sahibi müteahhit ise noterden taahhütname (200 m2’den küçükse)
12.     Ruhsat harçları, hiz. ücretleri, stabilize yol kat. payı ve toprak dök.makbuzu
13.     Altyapı ilişiksizlik belgesi (12 m. ve üzeri yollar için)
14.     Noter onaylı bağımsız bölüm liste beyanı (Çok katlı ise)
15.     Mevcut yapı ise encümen cezasının yatırıldığı makbuz
 
Yapı Denetim Evrakları
(Bodrum, balkon ve teraslar hariç 200 m2’den büyük binalar için)
 
16.     Yapı denetim kuruluşunun noter tasdikli izin belgesi
17.     Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi
18.     Yapı denetim hizmet sözleşmesi
19.     Yapıya ilişkin bilgi formu
20.     Hizmet bedelinin 1.taksidinin yatırıldığına dair makbuz
21.     Yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanlarından ikametgah belgesi
 
5205 sayılı Yapı Den. Hak. Kanunda Değ. Yapılması Hak. Kanuna göre;
 
22.     Tek parselde bodrum katı dışında en çok iki katlı ve inşaat alanı (balkon ve teraslar hariç) toplam 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundan muaftır.
24. Bu tür yapılar için ruhsat aşamasında fenni mesulden TUS belgesi, noterden taahhütname, diğer proje müelliflerinden taahhütname istenir
1-5 Gün
26
KAÇAK YAPILARIN KONTROLÜ
1. Dilekçe
2. Tapu Fotokopisi
3. Noter Taahhüdü
 
1-3 Hafta
27
JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU KONTROLÜ
 
2 Takım zemin etüt raporu
 
1-5 Gün
28
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ
 
1.Dilekçe
2.Yapı Ruhsatı Fotokopisi
3.Temel Vizesi Yazısı Fotokopisi
4.Demir Vize Formu / İş Bitirme Tutanağı
5.S.S.K. İlişki Kesme Belgesi
6.Vergi Dairesi İlişki Kesme Belgesi
7.Sivil Savunma Uzm. Sığ. Uygunluk Belgesi (800 m2’den büyükse)
8.Binanın Ön ve Yan Cephe Fotoğrafı(2’şer adet 13x18 cm.)
4-7 Gün
29
GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ
( 2464 SAYILI KANUN )
 
1-İhbarname
2-Kontrat veya sözleşme
 
Yasal süresi içerisinde
30
EMLAK BEYANNAMESİ
VERİLMESİ
1-TC. Kimlik Numarası
2-Tapu Fotokopisi
3-İkametgah adresi
30 Dakikadan az
 
31
ÇTV BEYANNAMESİ VERİLMESİ
Adresi ve Ticaret Bilgileri
30 Dakikadan az
 
32
İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANI VERİLMESİ
Beyanname
30 Dakikadan az
 
33
VERGİ TAHSİLATLARI
 
Emlak, ÇTV. Ve diğer vergi tahsilatları
30 Dakikadan az
 
34
TAHAKKUKSUZ TAHSİLAT
Tahsilat Fişi
30 Dakikadan az
 
35
GİDERLERİN ÖDENMESİ
1-Fatura aslı
2-Sevk irsaliyesi
3-Tesellüm makbuzu
4-Mahalli İdareler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler
1-Tarih öncelik sırasına      
    göre
2- Mali durum
    doğrultusunda
3-1 hafta içersinde
36
İHALE İŞLEMLERİ
1-4734 Sayılı Kanunun Gereğince Gerekli Evraklar
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca Gerekli Süreç
37
ŞİKAYET DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Şikayet dilekçesi.
2-Şikayete dair belgeler (fatura, fiş, adisyon, fotoğraf, CD ve VCD gibi.)
1 Gün
38
PAZAR YERLERİ İÇİN TANITIM KARTI VERİLMESİ
1-Nüfus cüzdan örneği
2-İkametgah ilmühaberi
3-Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydı (mecbur değil)
4-Vergi Dairesi kaydı
5-Sağlık Karnesi
6- Adet Fotoğraf
30 Dakikadan az
 
39
RESMİ İLAN YAPILMASI
1- Talep yazısı
2- İlan Metni
30 Dakikadan az
 
40
ANONS YAPILMASI
 
1- Şahıs ve kültürel etkinlik anonsları için dilekçe
30 Dakikadan az
 
41
İŞYERİ RUHSAT DENETİMLERİ
 1-Belediyemiz sınırları içinde bulunan sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerleri 6 Aylık periyotlar halinde denetlenip
 
1.Ay
42
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ
 (Sıhhi)
1- Başvuru Beyan Formu
2- Vergi Levhası
3- Ticaret Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı   (Şirket / Şahıs)
4- Ticaret Odası Kaydı / Esnaf Oda Kaydı (Şirket / Şahıs)
5- Tapu ve Kira Kontratı
6- Bağkur veya Emeklilik Belgesi (Şahıslardan)
7- İşyeri Devir ise Noterden Devir Sözleşmesi - Eski Ruhsat ile
      Birlikte
8- Kat Maliklerinden Muvafakat name (Karar Defterine
      İşlenecek)
9- Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası (Gerekli işyerlerinden)
10-İmza Sirküleri (Şirket)
11-Şube Sicil Kaydı (Şube Açıyorsa)
12-Ustalık Belgesi veya Satış Elemanlığı Belgesi (Faaliyet
      konusuna göre)
13-Yarım Kapak Dosya
14-Nüfus Cüzdan Sureti
15-İkametgah İlmuhaberi
16-İtfaiye Raporu (Gerekli işyerlerinden)
17-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)
18-Ç.T.V İlişik Kesme Belgesi
1 Gün
43
HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ VERİLMESİ
1- İşyeri Açma Çalışma Ruhsat Sureti
2- Başvuru Beyan Formu
3- 1 Adet Fotoğraf
4-Yarım Kapak Dosya
 
 
1 Gün
44
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
 (2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Gıda Üretim Yerleri )
1-        Mesul Müdür Sözleşmesi (ilgili dalda en az dört yıllık eğitim almış olmak)
2-        İmza Sirküleri
3-        Ticaret Sicil Gazetesi /Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )
3-        Ticaret Oda Kaydı /Esnaf Sicil Kaydı   ( Şirket / Şahıs )
4-        Başvuru Beyan Formu
5-        Müessesenin Bulunduğu Yeri Gösteren Onaylı Plan (Şehir Dışındaki Tesisler İçin)
6-        Numarataj Yazısı
7-        Motor Gücü Tespit Yazısı
8-        İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
9-        Yapı Kullanma İzin Belgesi
10-     İtfaiye Raporu
11-     Kira Kontratı ve Tapu Senedi
12-     Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Önlemlere Ait Kirleticilerin Nitelik ve Niceliğe Göre Hazırlanmış Proje ve Açıklama Raporu
13-     Şehir Şebekesi Suyu Bulunmayan Yerlerde içme suyu kullanma suyunun nereden temin edildiği ve suyun bakteriyolojik ve kimyasal analız raporu
14-     Sorumlu Müdür Sözleşmesi
15-     Devamlı en az 50İşçi Çalıştıran ve Kanunun 180. Maddesi Kapsamına Giren İşyerlerinde Tabip ve Sağlık Personeli Sözleşmesi.
16-     Emisyon İzni (Tabi Olanlar)
17-     Deşarj İzni yada Tabi değildir yazısı.
18-     Vergi Levhası
19-     Şahıslar İçin Bağkur Emeklilik Belgesi
20-     Kapasite Raporu (Kayıtlı Olduğu Odadan)
21-     Kat Maliklerinden Muvafakatname (Gerekli iş yerlerinden)
5 Gün
45
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
(Umuma Açık Oyun Ve Eğlence   İşyerleri)
 
          ŞİRKETLER
1-       Başvuru Beyan Formu
2-       Ticaret Sicil Gazetesi
3-       Ticaret Oda Kaydı
4-       Mesul Müdür Sözleşmesi
5-       Mesul Müdürün Nüfus Cüdan Sureti ve İkametgah Belgesi
6-       Mesul Müdürün Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)
7-       Mesul Müdürün Adli Sicil Kaydı (Çalışanlar Dahil)
8-       Kira Kontratı ve Tapu Senedi Sureti
9-       Açılan İşyeri Meskende İse Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Muvafakatı (Karar Defterine İşlenecek)
10-    İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)
11-    Vergi Levhası
12-    İskan Belgesi
13-    İmza Sirküleri
14-    Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi
15-    İtfaiye Raporu (Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından)
16-    Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu
17-    İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi
18-    Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)
19-    İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)
20-     İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)
21-    Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)
22-    Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında)
Not : İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak.
 
1 Ay
46
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese)
1- Başvuru Beyan Formu
2- İtfaiye Raporu
3- Sorumlu müdür sözleşmesi
4- Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180 nci maddesi
      kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli
      sözleşmesi
5- Deşarj İzni (Gerekli iş yerlerinden)
6- İşletme Belgesi
7- Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme
      raporu
8- Sanayi üretimi yapan işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi
9- ÇET Raporu (Gereken İşyerlerine)
10-Emisyon Raporu (Gereken işyerlerine)
11-Karayollarından Trafik güvenliği için yazı. (Gerekli iş
      yerlerinden)
12-İş Akım Şeması ile Sosyal Tesisin durumu(Tuvalet, Lavoba,
     Duş, pisuar, Mutfak vb.)
13-Vergi levhası
14-Ticaret Sicil Gazetesi / Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )
15-Ticaret Oda Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı ( Şirket / Şahıs )
16-Kira Kontratı ve Tapu Sureti
17-İmza Sirküleri (Şirket)
18-Ustalık Belgesi (Ticaret Oda Sicil Kaydı Olanlardan İstenmez)
19-Yarım Kapak Dosya
20-Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi
21-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)
22-Bağkur ve Emeklilik Belgesi (Şahıs)
 
5 Gün
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
 (Umuma Açık Oyun Ve Eğlence Yerleri)
 
              ŞAHISLAR
 
1-        Başvuru Beyan Formu
2-        Nüfus Cüzdan Örneği ve İkametgah Belgesi
3-        Bulaşıcı Hastalıklar Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)
4-        Adli Sicil Belgesi ( Çalışanlar Dahil )
5-        Kira Kontratı ve Tapu Sureti
6-        Açılan İşyeri Mesken de İse Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Muvafakat (Karar Defterine İşlenecek )
7-        İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)
8-        Vergi Levhası
9-        İskan Raporu (İmar Müdürlüğünden Onaylı)
10-     İmza Sirküleri
11-     Esnaf Sicil Kaydı
12-     Esnaf Oda Kaydı
13-     Bağkur ve Emeklilik Belgesi
14-     Ustalık Belgesi
15-     İtfaiye Raporu (Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından)
16-     Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi
17-     Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu
18-     İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi
19-     Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)
20-     İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)
21-     İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)
22-     Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)
23-     Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında)
  
       Not : İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ay
 
 
 
48
 
 ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMİ
1-Başvuru Beyannamesi ( 1 Ocak – 28 Şubat Tarihleri Arası )
 
Yıl İçerisinde
49
PARKLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER
1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No
2-Telefon ve Adres Bilgileri
1 İşgünü
50
 
ÇÖP ŞİKAYETLERİ
1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No
2-Telefon ve Adres Bilgileri
1 İşgünü
51
 
CENAZE İŞLEMLERİ ( Defin Hariç )
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-Doktor Raporu
3-Ölüm Belgesi
30 Dakikadan az
 
 
52
 
 
 
 
 
 
 
KÖPEK ŞİKAYETLERİ
1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No
2-Telefon ve Adres Bilgileri
 
1 İşgünü
53
 
 
 
NİKAH İŞLEMLERİ
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-Nüfus kayıt örneği
3-Evlenme Beyannamesi
4-Fotoğraf
5-Sağlık Raporu
6-İzin Belgesi
 
2 Gün ( Müracaat ve nikah günü dahil )
54
 
SOSYAL YARDIM TALEPLERİ
(BEYAZ MASA)
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 
30 Dakikadan az